Usnesení a metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2017

 

Dne 17. 10. 2017 byl radou hl.m. Prahy usnesením č. 2460 schválen materiál k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31.12.2017.

 

Materiál byl připraven na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.


Vlastník Hlavní město Praha stanovuje postup  inventarizace  majetku a závazků  hl.m.  Prahy,  kde subjektem hospodaření je:


- hlavní město Praha - příslušný odbor MHMP + MP hl.m. Prahy + TSK (hlavní činnost MHMP)
- právnická osoba zřízená nebo založená hl.m. Prahou
- městská část
- právnická osoba zřízená nebo založená městskou částí.

Obsahem usnesení 2460 je:
1) usnesení
2) metodický pokyn k inventarizaci
3) seznam subjektů hospodaření - organizačních jednotek

Metodický pokyn k provedení inventarizace v otevřeném formátu obsahuje : 
stručnou charakteristiku inventarizace
dokumentaci předávanou  na MHMP s časovým harmonogramem v otevřeném formátu,
přehled sumárních tabulek v otevřeném formátu,

.

Vytisknout