Odbor kontrolních činností

Odbor kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy řídí ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy  

Odbor kontrolních činností je odborem Magistrátu hl. m. Prahy zřízeným pro

- provádění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy,
[podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o přezkoumávání hospodaření“)]
 
- provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol na městských částech hl. m. Prahy a kontrol hospodaření,
[podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o finanční kontrole“) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“)]

- provádění následných veřejnosprávních finančních kontrol na organizačních složkách a v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou, včetně škol a školských zařízení, a u příjemců veřejných finančních podpor poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy subjektům i mimo organizační strukturu hl. m. Prahy,
[podle zákona o finanční kontrole, zákona o hl. m. Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)]

- kontrolu čerpání finančních prostředků EU v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 a v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 prováděnou podle jiných právních předpisů,- provádění mimořádných následných finančních kontrol, kontrol zaměřených na pořizování dlouhodobého hmotného majetku, včetně kontrol dodržování právních předpisů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek, a to v organizačních složkách hl. m. Prahy, na městských částech hl. m. Prahy, v organizacích zřízených hl. m. Prahou a na objektech, kterým byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy,
 [podle zákona o finanční kontrole, zákona o hl. m. Praze a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů]

- provádění mimořádných kontrolních akcí zaměřených na dodržování zákonnosti a uplatňování zásad hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření s majetkem hl. m. Prahy a kontrolních akcí podle požadavků orgánů hl. m. Prahy a orgánů činných v trestním řízení,

- metodické usměrňování jednotné aplikace zákona o finanční kontrole na Magistrátu hl. m. Prahy, v městských částech hl. m. Prahy a v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou,

- a provádění kontroly plnění vybraných usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy.

Zajišťuje přípravu podkladů pro orgány činné v trestním řízení včetně zpracovávání návrhů trestních oznámení podávaných ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy. Zajišťuje úkoly na úseku protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy a spolupracuje s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy.

Je zřízen pro šetření a vyřizování vybraných petic a stížností směřujících vůči činnosti odborů Magistrátu hl. m Prahy, městských částí hl. m. Prahy a organizací zřízených hl. m. Prahou a zajišťuje vedení centrální evidence petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy a kontroly úrovně vedení evidence a vyřizování stížností a petic na odborech Magistrátu hl. m. Prahy. 


Přenesená působnost

Ve věcech přenesené působnosti provádí přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy podle zákona o přezkoumávání hospodaření a zajišťuje zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za všechny subjekty v organizační struktuře hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy.

Činnost odboru pro rok 2014 a pro roky následující je plánována v souladu s Plánem kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2014 schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 207 ze dne 11.2.2014 a Plánem kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností organizovaných a prováděných odborem kontrolních činností MHMP na období let 2012 - 2015 schváleným unesením Rady hl. m. Prahy č. 73 ze dne 24.1.2012.

Dne 2.7.2013 byl usnesením č. 1158 Rady hl. m. Prahy schválen Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy Magistrátem hl. m. Prahy za rok 2013 pro období do 30.6.2014, který předložil na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 116 ze dne 29.1.2013,  bod II.1. ředitel Magistrátu hl. m. Prahy. V Plánu jsou zahrnuta přezkoumání hospodaření těch městských částí, které o to písemně požádaly Magistrát hl. m. Prahy (v souladu s  § 4  odst. 1 zákona o přezkoumávání hospodaření). Magistrát hl. m. Prahy je ze zákona povinen výkonem přezkoumání pověřit zaměstnance hl. m. Prahy (§ 5 odst. 1 cit. zákona). Jedná se o 42 městských částí, které jsou uvedeny v příloze č. 1  usnesení. Zbývajících 15 městských částí ve smyslu § 4 odst. 1 cit. zákona písemně oznámilo Magistrátu hl. m. Prahy, že se rozhodlo zadat přezkoumání auditorovi.

Činnost odboru je vykonávána v souladu s těmito právními předpisy a pravidly ve znění pozdějších předpisů:

- v přenesené působnosti přezkoumává hospodaření městských částí hl. m. Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

- následné finanční kontroly městských částí hl. m. Prahy, příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou a  příjemců veřejných finančních kontrol provádí podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. k tomuto zákonu,

- kontroly hospodaření provádí podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

- zabezpečuje šetření a vyřizování stížností a petic směřujících vůči činnosti odborů Magistrátu a městských částí hl. m. Prahy a organizací zřízených hl. m. Prahou, které mu přísluší podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy a těch, které mu byly postoupeny Radou hl. m. Prahy či ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy,

- zajišťuje vedení Centrální evidence stížností podaných orgánům hl. města Prahy a kontrolu úrovně vedení evidence a vyřizování stížností a petic  na odborech Magistrátu hl. m. Prahy,

- mimořádné kontrolní akce, které vyplývají z požadavků orgánů hl. m. Prahy a orgánů činných v trestním řízení a kontrol pořízení dlouhodobého majetku a dodržování provádí podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na městských částech a v organizacích hl. m. Prahy,

- provádí metodické usměrňování jednotné aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole na Magistrátu a městských částech hl. m. Prahy a v příspěvkových organizacích zřízených hl. m. Prahou.